.. Barnperspektivet - BRIS för vuxna - Aktuellt
077 - 150 50 50

Nyheter

 • ”Ta FN:s kritik på allvar – så kan Sverige bli ett bättre land för barn och unga”

  Debatt: FN-granskning. Barn får inte komma till tals och de har svårt att få upprättelse när de kränks. FN:s barnrättskommitté lägger i dag fram sina rekommendationer för hur Sverige ska rätta till bristerna. Bris tillsammans med flera andra barnrättsorganisationer pekar på sex punkter som måste förbättras. Läs mer
 • Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare

  Barnombudsmannen har på senare tid uppmärksammat att barn till EU-migranter inte tycks få sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter respekterade. I veckan presenterade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Läs mer på Barnombudsmannen. Webbsändning/pressmeddelande på regeringens hemsida.
 • Fem myndigheter samordnar flera stöd inom psykisk ohälsa

  Under 2015 kommer fem myndigheter att utveckla och samordna stöd om depression, självmordsprevention för barn och unga, adhd samt metoder för att förebygga missbruk. Materialen riktar sig bland annat till hälso- och sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan och politiker. Läs mer på socialstyrelsen.se
 • Barnrättskommittén hoppas att Sveriges barn får glädje av kommande rekommendationer

  Stödet för barn i utsatta situationer och barns rätt att komma till tals stod i fokus när Barnrättskommittén granskade hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Läs mer på Barnombudsmannen.se
 • Barn kommer ej till tals vid tvister

  Ett av tre barn får aldrig tala enskilt med socialtjänstens familjerättsutredare inför domstolsbeslut om vårdnad, boende och umgänge. Domstolen ska med stöd av utredningen fatta beslut om vad som är barnets bästa och då väga in barnets vilja. Ibland finns åldersgränser för enskilda samtal, vilket gör det svårt för små barn att komma till tals. Läs mer på socialstyrelsen.se
 • Barnfattigdomen kvar på samma nivå

  Trots åtgärder från politikerna är barnfattigdomen i Sverige kvar på samma nivå. Vår nya rapport visar att 230 000 barn fortfarande lever i ekonomisk utsatthet. Årets barnfattigdomsrapport, som grundar sig på siffror från 2012, visar en mycket liten skillnad från föregående år. Det handlar om en minskning med cirka 2 000 av barn över hela landet som lever under fattigdomsgränsen. Rapporten visar också att risken för barn att hamna i utsatthet som tidigare år är störst för barn i storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar. Läs mer på Rädda Barnen.
 • Elever i behov av särskilt stöd drabbas vid skolbyten

  Totalt har fler än var tionde elev i grundskolan hösten 2013 någon form av särskilt stöd eftersom de riskerar att inte klara av skolan. Andelen ökar i de högre årskurserna, men minskar mellan årskurs 6 och 7. Minskningen beror troligen på att dokumentationen inte alltid följer med vid skolbyten. Detta gör att den nya skolan då måste upptäcka stödbehovet på nytt. Därför är det oerhört viktigt att skolorna har en bra kunskapsöverföring om stödbehov när elever byter skola. Läs mer
 • Hög förbrukning av psykofarmaka bland placerade barn

  Användningen av psykofarmaka är mycket hög bland placerade barn och unga. För antipsykotiska läkemedel är siffran upp till 30 gånger högre än bland jämnåriga i befolkningen. Ofta används flera olika sorters psykofarmaka samtidigt under en lång tid, trots att kunskapen om långtidseffekterna är dålig. I en ny rapport konstaterar Socialstyrelsen att användningen av psykofarmaka är mångdubbelt högre hos placerade barn och unga jämfört med jämnåriga i befolkningen. Adhd-läkemedel och antipsykotiska läkemedel kombineras oftare och doserna är högre. Förskrivningen kan bara delvis förklaras med gruppens omfattande psykiatriska problematik. – En annan förklaring är att placerade barn och unga oftare har flera olika förskrivare. Ju fler förskrivare som är involverade, desto fler olika sorters psykofarmaka använder individen, säger utredaren Peter Salmi. Läs mer
 • Barnkonventionen 25 år: Barn måste ha klagorätt när deras rättigheter kränks

  Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen. Detta år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, 25 år. Det är en milstolpe i arbetet för att lyfta barns livsvillkor som påminner om att barn, precis som alla andra människor, har mänskliga rättigheter. Mycket har skett på ett kvartssekel och ofta har de nordiska länderna tagit täten i förändringsarbetet. Barnombuden i de nordiska länderna vill uppmärksamma regeringarna i de nordiska länderna på att stora och viktiga utmaningar kvarstår. Läs mer
 • Ett steg närmare en nationell handlingsplan

  Akademikerförbundet SSR har krävt krafttag för bättre villkor i den sociala barn- och ungdomsvården. Vårt krav på en Nationell handlingsplan får nu gehör från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Läs mer

Vi vill gärna veta vad du tycker om Barnperspektivet.se!

Här kan du skriva fritt. Har du förslag på förändringar, förbättringar? Saknar du något tema? Andra synpunkter? Tyck till och hjälp oss bli bättre! Skriv i den stora textrutan!

Övrig information

Kön:

© 2010 BRIS Barnperspektivet.se